تعمیرات پیشگیرانه به تعمیراتی گفته می شود که اگر در زمان مناسب انجام گیرد ، از خسارت ها و خرابی های بعدی خودرو جلوگیری کرده و شما را از اتلاف وقت و هزینه های گزاف باز خواهد داشت. مثال یک : اگر لنت ترمز خودرو در زمان مناسب و قبل از تماس آهنی کفشکی لنت […]

تعمیرات جاری عبارتند از تعمیرات و نگهداری روزمره خودرو که می توان از آن جمله به تعویض روغن های قسمت های مختلف و هیدرولیکی از قبیل موتور گیربکس و … و حتی شستشوی منظم خودرو اشاره کرد. که مشتری فقط با یک تماس یا ارسال پبامک به ssmotor نیاز به آنرا ابلاغ و این خدمات […]