در صورتی که در زمان تعیین شده سفارش تحویل داده نشد، چه باید کرد؟

لازم است در اولین فرصت با دفتر اداری از طریق تلفن یا پست الکترونیک تماس گرفته شود.